Spolek rodičů a přátel dětí

 

STANOVY

Spolek rodičů a přátel dětí při Mateřské škole Klubíčko, Příbram
Okružní 200
Příbram, 261 01
IČ: 21356076

číslo účtu:  266317136/0600

Článek I

Název a sídlo
Spolek rodičů a přátel dětí při Mateřské škole Klubíčko, Příbram (dále jen „spolek“) má sídlo v Příbrami,
na adrese Okružní 200, 261 01 Příbram VII.

Článek II

Účel spolku
Účelem spolku je zajištění komunikace a spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí Mateřské školy
Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII (dále jen „škola“). Všestranná podpora v její činnosti, zejména
nad rámec poskytovaný zřizovatelem a podpora potřeb, práv a zájmů dětí mateřské školy.

Článek III

Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Za
tímto účelem spolek zejména:
1. seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a úlohou rodičů při
jejich naplňování;
2. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování;
3. přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při
zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
4. předkládá připomínky a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti
jednotlivých druhů škol a institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním
normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže;
5. aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství
a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži.

Článek IV

Členství ve spolku
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let (zákonní zástupci dítěte navštěvujícího MŠ Klubíčko),
který souhlasí se stanovami a programem spolku. Členství ve spolku vzniká na základě písemné
přihlášky, kterou uchazeč doručí spolku.
Členství je dobrovolné.

 

Členem spolku může být i právnická osoba.
Členství ve spolku je dvojí:
1. členství rodičů, jejichž děti navštěvují školu,
2. členství dalších osob.
Všichni členové spolku mají právo:
1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
2. volit předsedu spolku,
3. být voleni do orgánů spolku,
4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
5. podílet se na praktické činnosti spolku.
6. Všichni členové spolku mají povinnost:
7. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
8. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy spolku,
9. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
Člen spolku, který je rodičem dítěte navštěvujícího školu, má navíc povinnost přispívat na činnost spolku
členským příspěvkem za podmínek stanovených čl. V stanov.
Členství ve spolku zaniká:
1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
2. ukončením docházky dítěte člena do mateřské školy,
3. úmrtím člena,
4. zánikem spolku,
5. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání
členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje
tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a
zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného
ukončení členství.

Článek V

Práva a povinnosti členů spolku
Člen spolku má právo:
1. být informován o činnosti a hospodaření spolku,
2. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
3. podílet se na činnosti spolku,
4. svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku,
5. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, kdy každý člen
má jeden hlas,
6. volit orgány spolku,

 

7. být volen do orgánů spolku.
Člen spolku má povinnost:
1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
2. svým jednáním nepoškozovat dobré jméno spolku,
3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
4. plnit rozhodnutí a usnesení členské schůze spolku,
5. chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování účelu a poslání spolku,
6. platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši, výši členského příspěvku navrhuje pro každý
školní rok výbor spolku a schvaluje členská schůze,
7. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen.

Článek VI

Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
1. nejvyšší orgán spolku – členská schůze,
2. statutární orgán spolku – předseda,
3. výkonný orgán spolku – výbor.

Článek VII

Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje
o všech důležitých věcech týkajících se spolku, tvoří ji všichni členové spolku, zasedá nejméně jednou
ročně.
Členskou schůzi svolává předseda spolku nebo výbor spolku písemnou pozvánkou. Pozvánka, která
obsahuje místo, čas a pořad zasedání, se zveřejňuje na informační tabuli a webových stránkách
mateřské školy, nejméně sedm dní před dnem konání členské schůze. Součástí informace je návrh
programu zasedání a návrhy materiálů, které mají být v rámci zasedání schváleny.
Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, do její působnosti patří
zejména:
1. určení hlavního zaměření činnosti spolku, úkolů spolku pro příslušné období (školního roku),
2. rozhodování o změně stanov,
3. volba a odvolání předsedy a členů výboru spolku,
4. volba a odvolání dvou osob oprávněných nakládat s finančními prostředky na účtu u banky,
5. rozhodování o výši členského příspěvku, výsledku hospodaření a roční závěrky,
6. projednání úkolů spolku pro příslušné období a výroční zprávy,
7. rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku,
8. rozhodnutí o vyloučení člena,
9. rozhodnutí o přeměně spolku nebo o zrušení spolku a majetkovém vypořádání.
Členské schůze se mají právo účastnit všichni členové spolku, právnické osoby zastupuje statutární
orgán nebo osoba, která je oprávněna za právnickou osobu jednat na základě udělené plné moci.

 

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny přítomných členů spolku. Každý
člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze projednat a
rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.
Z jednání členské schůze pořizuje výbor zápis, který se archivuje po dobu 10 let, přítomní členové i
hosté se zapisují do listiny přítomných, hosté se zapisují do samostatné listiny.

Článek VIII

Výbor
Výbor je výkonným orgánem spolku.
Výbor je složen z předsedy a členů výboru, přičemž má minimálně tři členy nebo jiný lichý počet.
Členy výboru volí členská schůze a končí dnem ukončení předškolní docházky příslušného dítěte. Tentýž
člen spolku může být zvolen opakovaně.
Výbor:
1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
2. navrhuje výši členského příspěvku pro daný školní rok,
3. předkládá zprávu o činnosti spolku za předcházející školní rok,
4. předkládá zprávu o hospodaření spolku za předcházející školní rok,
5. schvaluje osobu pokladníka,
6. projednává a schvaluje nakládání s finančními prostředky v částce 10 001 Kč a výše,
7. navrhuje změnu stanov.
Výbor se schází dle potřeby, nejméně 1x za školní rok.
Výbor je schopný usnášet se za účasti většiny členů výboru. Usnesení přijímá výbor většinou hlasů členů
přítomných. Každý člen má při rozhodování jeden hlas.
Funkční období výboru je po dobu docházky dítěte členů do MŠ.

Článek IX

Předseda
Předseda je statutárním orgánem spolku.
Předseda spolku je volen členskou schůzí po dobu docházky dítěte do MŠ, nejdéle po dobu 5 let.
Osoba předsedy se zapisuje do veřejného rejstříku.
Předseda spolku je oprávněn jednat samostatně jménem spolku.
Předseda spolku je povinen jednat v souladu se stanovami spolku.

Předseda spolku je oprávněn samostatně rozhodovat o nakládání s finančními prostředky spolku
maximálně do výše deset tisíc korun českých.
Předseda spolku je povinen účastnit se jednání výboru spolku a informovat výbor o všech jednáních,
které jménem spolku vykonal.
Předseda spolku svolává členskou schůzi.

Článek X

Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu
své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dary fyzických i právnických osob, výtěžky z akcí pořádaných
spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku II.
Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a na účtu u zvoleného peněžního ústavu.
Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu.
Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze členové výboru spolku pověření členskou schůzí.
Výplaty prostředků provádí předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku, který plní funkci
pokladníka a předkládá je ke schválení výboru spolku.
Prostředky použité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek XI

Závěrečná ustanovení
Spolek je založený na dobu neurčitou.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Městského soudu v Praze.

V Příbrami dne 2. února 2024

Jména a podpisy

Mgr. Lucie Konečná

Věra Skořepová

Martin Bočinský